සිංහල උපසිරැසි සමගින් Netflix Online නරඹමු.

Netflix ඔස්සේ Online චිත්‍රපට නරඹන ඔබට එම රසවින්දනය තවත් උසස් කරගැනීමට සිංහල උපසිරැසි ක්‍රියාත්මක කරගැනීමේ පහසුව Baiscope.lk ඔස්සේ ලබා දී ඇත.

Netflix හරහා ෆිල්ම් බලන ඔයාට, සිංහල උපසිරැසි සමග බලන්නේ කොහොමද ?

මුලින්ම Netflix Log වෙලා,
අදාල movie එක
Netflix තුලි​න්
Open කරගන්න. ඊට පස්​සෙ,

මෙන්න මේ Keys එකපාර
click කරන්න
Ctrl + Alt + Shift + T
Mac OS නම්
Ctrl + option + Shift + T

දැන් ඔයාගේ Download කරලා extract කරපු
Netflix subtitle file එක select කරලා
open කරන්​න

මේ විදියට Safari, Chrome සහ mozilla browser වලින් බලන අයට සිංහල උපසිරැසි add කරගන්න පුළුවන්.