මුලින්ම අපගේ වෙබ් අඩවියේ උපසිරැසි පල නොවූ චිත්‍රපටයක් තෝරාගන්න.

එම චිත්‍රපටයේ ඉංග්‍රීසි Web Rip උපසිරැසි File එක download කරගන්න 

ඉංග්‍රීසි උපසිරැසි ලබාගන්න මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. https://subscene.com/

දැන් එම srt file එක Notepad එකෙන් open කරගන්න. Mac එකක නම් TextEdit එකෙන් 

දැන් ඔබට එය මේ වගේ බලාගන්න පුළුවන්..

දැන් ඔයාට පුළුවන් english වලින් තියෙන වාක්‍ය පරිවර්තනය කරගෙන යන්න. මෙහෙම කරන්න නම් ඔයා සම්පුර්ණයෙන් චිත්‍රපටය බලල තියෙන්නම වෙනවා. 

එහෙම කරගෙන යද්දී 

00:01:32,667 –> 00:01:33,792 

මේවගේ time එක සඳහන් කරලා තියෙන ඒවා වෙනස් කරන්න එපා.

දැන් ඔයා නිවැරදිව පරිවර්තනය කළා නම් දැන් තියෙන්නේ save කරන්න

Windows pc එකනින් නම්, 

UTF 8 ලෙස Encoding සහ

file name එක අදාල චිත්‍රපටයේ නම සමග .srt ලෙස සහ save as type ( උදා: Elephants-Dreams.srt ) එක All ලෙස save කරන්න.

Mac එකක නම් සාමාන්‍ය විදියට save කරන්න.

දැන් ඔයා නිර්මාණය කරපු .srt file එක ZIP ගොනුවක් වශයෙන් සාදා පහළ ලින්ක් එකට ගිහින්, අනෙකුත් විස්තර සමගි​න් submit කරන්න.

සැළකිය යුතුයි : Font colors අත්‍යවශ්‍ය නොවන characters උපසිරැසි වලට ඇතුලත් නොකිරීමට වගබලා ගන්න.