අපගේ උත්සාහය ජනතාවගේ රසවින්දනයට දායක වීම

සහ ගුණාත්මක උපසිරැසිකරණයට අත්වැලක් නිර්මාණය කිරීමයි.

උපසිරැසි සඳහා

ගෙවීම් ක්‍රමවේදයක්

අප මූලික අදියරේ පසුවන වෙබ් අඩවියක් ලෙස දැනට, වෙබ් අඩවියේ පලවන එක උපසිරසියක් සඳහා යම් ගෙවීම් ක්‍රමවේදයක් නියම කර ඇති අතර, එය මූලික දිරිගැන්වීමේ දීමනාවක් පමණ​යි. ඉදිරියේදී අපගේ උපසිරැසි නිර්මාණ කරුවන්ට මීට වඩා ප්‍රතිලා​භ ලබාදීමට කටයුතු සුදානම් වෙනවා.

අපගේ දිගු කාලීන අරමුණ වනුයේ උපසිරැසි මෙන්ම චිත්‍රපට වලද කතෘ අයිතිය නැතහොත් බුද්ධිමය අයිතිය ආරක්ෂා කිරීමයි. චිත්‍රපටයක් හෝ කතාමාලාවක් නිත්‍යානුකුල නොවන අයුරින් බාගත කිරීම ලඟතබා ගැනීම වරදක් මෙන්ම නිර්මාණ කරුවන්ට කරන විශාල හානියක් වනවා. එමනිසා නිත්‍යානුකුලව වගේම ඉක්මන් රසවින්දනයක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ලබාදීම අපගේ වගකීමක් වගේම අරමුණක් වනවා.

Netflix හරහා online සිංහල උපසිරැසි ක්‍රියාත්මක කිරීම ලංකාවේ ප්‍රථම වරට අප විසි​න් ලබාදුන්නා. ඒවගේම අප සමග සම්බන්ධ වන උපසිරැසි නිර්මාණ කරුවන්ට Netflix සේවාව *නොමිලයේ ලබාදීමට අප දැනටමත් කටයුතු කරමින් පවතිනවා.

අප මූලික අදියරේ පසුවන වෙබ් අඩවියක් ලෙස දැනට, වෙබ් අඩවියේ පලවන එක උපසිරසියක් සඳහා යම් ගෙවීම් ක්‍රමවේදයක් නියම කර ඇති අතර, එය මූලික දිරිගැන්වීමේ දීමනාවක් පමනයි. ඉදිරියේදී අපගේ උපසිරැසි නිර්මාණ කරුවන්ට මීට වඩා ප්‍රතිලාබ ලබාදීමට කටයුතු සුදානම් වෙනවා.