සිංහල උපසිරැසි සමගින් Netflix Online නරඹමු.

Netflix ඔස්සේ Online චිත්‍රපට නරඹන ඔබට එම රසවින්දනය තවත් උසස් කරගැනීමට සිංහල උපසිරැසි ක්‍රියාත්මක කරගැනීමේ පහසුව Baiscope.lk ඔස්සේ ලබා දී ඇත.

Netflix හරහා ෆිල්ම් බලන ඔයාට, සිංහල උපසිරැසි සමග බලන්නේ කොහොමද ?

මේ විදියට Safari, Chrome සහ mozilla browser වලින් බලන අයට සිංහල උපසිරැසි add කරගන්න පුළුවන්.